Polityka prywatności Skuteczne terapie naturalne “NATUROPASJA” Barbara Karwat

Niniejsza Polityka ustala sposób w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy i w inny sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z użytkowaniem naszych produktów i usług, zawierających odniesienia lub łączących się z jej postanowieniami.
Skuteczne terapie naturalne “NATUROPASJA” Barbara Karwat szanuje i dba o prywatność osób, których dane przetwarza w ramach prowadzonej działalności. Chronimy Państwa dane, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, które pozwalają nam zachować bezpieczeństwo informacji na wymaganym poziomie.
Zanim zaczną Państwo korzystać z naszej oferty, prosimy o zapoznanie się z całością niniejszej Polityki, która pomoże podjąć świadomą decyzję w zakresie naszej współpracy.

I. Podstawowe pojęcia i definicje
Dane Osobowe – wszelkiego typu informacje, które pozwalają zidentyfikować i opisać konkretną osobę fizyczną; dane dotyczące naszych Klientów, przetwarzane przez nas w ramach świadczonych usług i sprzedaży produktów.
Dane aktywności – dane informujące o Państwa aktywności podczas korzystania z usług i realizacji sprzedaży, dane dotyczące sesji, Państwa urządzeń oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz indywidualnego ID rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików Cookie lub skryptów śledzących; obejmują one w szczególności następujące dane: historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na stronie, daty założenia i logowania do Konta, dane dotyczące korzystania z określonych funkcji, aktywność związana z naszą komunikacją e-mailową z Państwem; dane podane przez Klienta podczas rejestracji, obejmujące: imię, nazwisko, firma lub nazwa, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, kraj, informacje niezbędne do procesowania płatności.
Skuteczne terapie naturalne “NATUROPASJA” Barbara Karwat z siedzibą w Częstochowie (42-200), Al. Niepodległości nr 30, lokal 17, NIP 5731683884.
Klient – osoba korzystająca z usługi realizowanej przez Skuteczne terapie naturalne “NATUROPASJA” Barbara Karwat.
Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
Przetwarzanie – operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, kopiowanie, przekazywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i inne niezbędne do realizacji usługi.
Regulamin – Regulamin świadczenia usług Skuteczne terapie naturalne “NATUROPASJA” Barbara Karwat.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Usługa – wszelkie prace wykonywane przez Skuteczne terapie naturalne “NATUROPASJA” Barbara Karwat oraz prowadzenie niezbędnych czynności umożliwiających realizacje tych prac.
Ustawienia Prywatności – umożliwienie Klientowi realizację przysługujących mu praw w zakresie zapewnienia ochrony prywatności.


II. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Skuteczne terapie naturalne “NATUROPASJA” Barbara Karwat z siedzibą w Częstochowie (42-200), Al. Niepodległości nr 30 lokal 17. W celu realizacji praw osób fizycznych oraz wszelkich innych kwestii, dotyczących Danych Osobowych udostępniliśmy adres e-mail: naturopasja@gmail.com.
2. Przetwarzamy Dane Osobowe w celach:
a) zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia tj. aby dokonać weryfikacji wniosku, a w przypadku pozytywnej decyzji, zawrzeć i wykonać umowę a w tym zapewnienia możliwości korzystania ze świadczeń terapeutycznych, a także w celach rezerwacji, potwierdzania i odwoływania konsultacji terapeutycznych lub badań diagnostycznych, informowania o zarezerwowanych konsultacjach lub badaniach diagnostycznych, o wynikach lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi; podanie danych jest dobrowolne jednakże nie podanie ich uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy;
b) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia tj. w celu dochodzenia roszczeń, wykrywania nadużyć, a także w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych i podmiotów trzecich, obejmującego profilowanie;
c) niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia np. w celu dokonania zobowiązań podatkowych, archiwizacji, rozliczeń majątkowych;
d) marketingowych po wykonaniu umowy w oparciu o wyrażoną zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
3. Zgodę można wycofać w dowolnej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Danych, które odbyło się przed wycofaniem zgody. Aby wycofać zgodę, możesz przesłać informację na adres: naturopasja@gmail.com lub przesłać oświadczenie na adres pocztowy administratora danych.
4. Odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami takie jak: kancelarie prawne, biura rachunkowe a także podmioty przetwarzające Dane na nasze zlecenie np. w zakresie wsparcia operacyjnego, obsługi IT, usług marketingowych i analitycznych, obsługi administracyjnej, usług transportowych, badania preferencji i zachowania;
5. Przekazujemy również Państwa Dane w celu prowadzenia postępowania przed organem nadzorczym a także – w razie dochodzenia roszczenia na drodze sądowej – właściwym sądom;
6. Państwa Dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. W przypadku udzielenia zgody na wykonywanie działań marketingowych Dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody i/lub po zakończeniu umowy; w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 – przez okres wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
7. Dane Osobowe, w zakresie usług wykonywanych przez współpracujące z nami podmioty przetwarzające (w tym m.in. w zakresie usług: informatycznych i nowych technologii, komunikacyjnych i analitycznych), mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
8. Dane Osobowe mogą być przekazywane:
a) na podstawie art. 45 ust. 1 i 3 Rozporządzenia do państw, co do których została wydana przez Komisję Europejską decyzja o odpowiednim stopniu ochrony;
b) na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia do państw, co do których nie została wydana decyzja o odpowiednim stopniu ochrony, ale odpowiednie zabezpieczenie zapewnione jest na mocy standardowych klauzul umownych;
c) na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia do państw, co do których nie została wydana decyzja o odpowiednim stopniu ochrony.
d) W każdej chwili można otrzymać więcej informacji o przekazywaniu Danych do państw trzecich i otrzymania kopii wykazu odpowiednich zabezpieczeń.
Odbiorcy Danych znajdują się głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) stanowią państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein). W przypadkach przekazywania Danych Osobowych poza EOG, odbiorcy tych Danych zapewniają wysoki poziom ich ochrony. W zależności od odbiorcy, gwarancje te wynikają z:
• Udziału w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE_USA, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO (więcej o programie) lub
• Decyzji Komisji (UE) z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie Kanadyjskiej o ochronie informacji i dokumentów elektronicznych, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO (więcej o decyzji).
9. Zapewniamy, że realizujemy prawa dotyczące Państwa Danych Osobowych. Przysługują Wam następujące prawa jako podmiotowi Danych a w szczególności są to:
a) dostęp – prawo otrzymania informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas Danych Osobowych oraz uzyskania kopii tych Danych,
b) sprostowanie – prawo żądania od nas sprostowania swoich Danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne),
c) sprzeciw – prawo do uznania sprzeciwu przetwarzania swoich Danych Osobowych, z uwzględnieniem naszych prawnie uzasadnionych interesów,
d) usunięcie Danych – prawo zażądania usunięcia swoich Danych Osobowych jeżeli:
• przetwarzanie Danych odbywa się z naruszeniem prawa lub musimy usunąć Dane, aby postąpić zgodnie z obowiązkiem wynikającym z prawa,
• Dane nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane,
• cofnięto zgodę na przetwarzanie Danych (w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania była zgoda),
• wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania Danych w celach marketingowych;
zatrzymamy niektóre Państwa Dane pomimo żądania ich usunięcia, jeżeli będzie to niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
e) ograniczenia przetwarzania – prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych przysługuje w następnych przypadkach:
• gdy zakwestionujecie prawidłowość swoich Danych,
• gdy przetwarzanie Danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia Danych zażądano ograniczenia ich wykorzystania,
• gdy Państwa Dane Osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one wciąż potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• gdy zawnioskowaliście sprzeciw wobec wykorzystania swoich Danych;
f) zautomatyzowane podejmowanie decyzji – prawo do tego, aby nie podejmowano w Waszym imieniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Danych, jeśli decyzje te wywołują skutki prawne lub podobnie znaczące dla Was skutki;
g) ograniczenie – prawo zwrócenia się do nas o ograniczenie przetwarzania Danych Osobowych, tak abyśmy nie przetwarzali tych informacji do czasu zniesienia ograniczenia;
h) przeniesienie – prawo do otrzymywania swoich Danych Osobowych, które zostały nam podane, w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazywania, w określonych warunkach, tych Danych innej organizacji.
12. Można skorzystać z przysługujących Państwu praw oraz zwrócić się w każdej sprawie, dotyczącej Danych Osobowych, kontaktując się z Administratorem Danych poprzez:
• adres e-mail: naturopasja@gmail.com,
• adres pocztowy: Skuteczne terapie naturalne “NATUROPASJA” Barbara Karwat, (42-200) Częstochowa, Al. Niepodległości nr 30 lokal 17.
13. Jeżeli uznacie, że sposób przetwarzania przez nas Danych Osobowych narusza przepisy właściwego dla Państwa prawa, można wnieść skargę do odpowiedniego organu do spraw ochrony danych osobowych. W Polsce organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dane teleadresowe:
• Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
• tel. 606-950-000 (infolinia czynna w dni robocze, w godz. 10.00 – 14.00), fax 22 532 03 01,
• e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl


III. Zasady stosowania plików Cookie
1. Czym jest plik Cookie
Pliki Cookie (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, tworzone i wysyłane automatycznie przez odwiedzane strony internetowe. Informacje zawarte w tych plikach zapisują się w przeglądarce internetowej komputera (lub innego urządzenia końcowego np. na tableta lub smartfona) i mogą być wykorzystywane jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane.
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, gromadzimy informacje o sposobie Twojego poruszania się w serwisie za pomocą plików Cookie.
2. Cel stosowania plików Cookie na naszej stronie internetowej
Używamy te pliki do:
a) poprawnego działania serwisu internetowego oraz oferowanych usług. W każdej chwili można te pliki usunąć lub zablokować za pomocą używanej przeglądarki internetowej. Sposoby administrowania prywatnością/bezpieczeństwem ustalić można w menu przeglądarki – w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”.
b) Tworzenia statystyk i analiz korzystania z naszej strony; analityczne pliki Cookie wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść do serwisu internetowego, gdyż dzięki nim wiadomo, jakie jest zainteresowanie i potrzeby użytkowników, co pozwala nam ulepszać naszą stronę internetową. Więcej na temat kodu Google Analytics i plikach Cookie Google’a znaleźć można w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności (https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl) i kodu Adobe Analytics (więcej informacji na stronie http://www.adobe.com/privacy.html);
c) pomiaru skuteczności prowadzonych przez nas lub dla nas działań marketingowych;
d) dopasowania treści reklam do Waszych preferencji, wyświetlanych zarówno na naszych stronach jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej informacji o plikach Cookie wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie https://support.google.com/adwords/answer/2407785) oraz na portalu społecznościowym Facebook (więcej informacji o polityce plików Cookie można znaleźć na stronie https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/);
e) zapamiętywania, czy wyraziłeś nam zgodę na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści marketingowych;
f) dostosowania naszej strony do urządzeń i przeglądarek.
3. Rodzaje używanych plików Cookie
Wykorzystujemy dwa rodzaj plików Cookie – sesyjne oraz stałe. Sesyjne pliki mają charakter tymczasowy i pozostają na Państwa urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia strony internetowej. Pliki Cookie stałe pozostają na Państwa urządzeniu przez określony czas lub do momentu, dopóki nie zostaną usunięte.
Wykorzystujemy także podobne technologie do plików Cookie takie jak web beacons zwane pikselami. Pliki te gromadzone są przez Twój komputer lub urządzenia mobilne w przypadku wejścia na stronę internetową, za pośrednictwem reklamy, wiadomości e-mail oraz aplikacji mobilnej. Korzystamy z nich po to żeby dopasować treści do Państwa preferencji oraz skierować odpowiednią ofertę reklamową.
Korzystamy także z plików Cookie tworzonych przez podmioty, z którymi współpracujemy. To pliki Cookie Google Inc. w celach świadczenia usługi Google Analytics, Double Click i Google Adwords, Facebook, Adform w celach analizy ruchu i pomiaru skuteczności reklam.
4. Rezygnacja z aktywności plików Cookie
Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach jak i smartfonach, domyślnie akceptuje pliki Cookie. W każdej chwili można to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Niekiedy jednak brak możliwości zapisywania/odczytywania plików Cookie przez naszą stronę może powodować nieprawidłowe wyświetlanie się i/lub korzystanie z serwisu internetowego w przeglądarce.